ATIVA-Mätdon 6.0 versionshistorik

Nedan listas alla utgåvor av ATIVA-Mätdon 6.0 som har lanserats av ATIVA Development AB. Alla kontaktpersoner ska ha fått en nedladdningslänk till den senaste utgåvan via e-post. Om du har en tidigare version av ATIVA-Mätdon 6.0 än den som visas här rekommenderar vi att uppgradera till senaste versionen. Har du inte tillgång till senaste installationen så prata med er ansvariga kontaktperson. Det går även bra att kontakta oss för att få tillgång till senaste utgåvan.

För att se vilken version som används så välj Om ATIVA-Mätdon under hjälpmenyn.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.04)Ny funktionalitet

 • Förklarande ruta över vad varje kryssalternativ för användarkategorier betyder.

Förbättringar

 • Laddningstiderna för rapporter går från att vara snabba till extremt snabba, speciellt när systemet är installerat på applikationsserver (RDS och CITRIX).

Rättade fel

 • Om en kalibreringsmall hade sträng som värde (tex J/N) och om man under kalibrering med denna mall skrev ett siffervärde så blev denna siffra satt som avvikelse. Detta visade sig efter att man sparat kalibreringen och sen valde att titta på den historiskt. Visades bara i gränssnittet ej i rapporter.
 • Prognoser och utfall kunde under vissa förutsättningar räkna fel när prognosen visades i någon av dagarna 2-9.
 • Om status ändrades och sparades för att sedan direkt klicka på annat mätdon i listläge så ändrades statusen för den nya posten om den skilde sig åt mot den tidigare sparade. Nu flyttas fokus från statusvalen direkt efter en förändring.
 • Knappen visa instruktion släcktes inte när en ny kalibreringsmall skulle skapas.
 • Om en utförd kalibrering med felsymbol för överskridet min/max värde på förutsättningar öppnades historiskt så visades inte felsymbolen för tabellen förutsättningar.
 • Grafiska fel är rättade på register Mätdon lista. Knappar och inmatningsfält bytte plats när scannerfunktionen startades.

System

 • MSVS uppgraderat till version 15.9.2.
 • SAP Crystal Reports är uppgraderad till version 13.0.24

Övrigt

 • Uppdaterade hjälpfiler.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.03)Ny funktionalitet

 • Tendensvärde. Funktionen visar en grafisk kurva där varje punkt motsvarar medelavvikelsen på en kalibrering i procent av tillåtna gränser. Syftet med denna funktion är att få en uppfattning om ett objekts fortsatta utveckling och på så vis kunna få en förvarning om att ett mätdon/objekt börjar bli slitet och om en ev. ersättning/skrotning av objektet ska komma ifråga.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


 • Prognoser och utfall är ett nytt planeringsverktyg för att kunna planera företagets arbetsbeläggning gällande kommande kalibreringar och dess kostnader. Verktyget visar även exakta utfall av gjorda kalibreringar och dess faktiska kostnader.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


 • Förklarande Inforuta vid fälten Kostnad och Toleransvidd på registret Kalibreringsmallar.
 • Nya snabbfilter för (A) Med pågående kalibrering*, (A) Med godkända kalibreringar*, (A) Med underkända kalibreringar*. *=Se notering längre ned.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


 • Rapport kalibreringsprotokoll finns nu med ytterligare ett alternativ där möjlighet ges att skriva ut använd kalibreringsinstruktion i samma rapport.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


Förbättringar

 • Fältet Serienummer nollas vid en kopiering då det oftast är ett unikt värde.
 • Färgmärkningen omgjord så att BRUN 0 endast visas när den korrekta statusen ”(E) Kalibreras ej” är vald.
 • Det går inte att ha ett nästa kalibreringsdatum om ett objekt är skrotat.
 • Nydesignad och mer överskådlig meny för Sökfilter.
 • Dialogen spara kalibrering: Fältet för att välja beräkningssätt för nästa kalibreringsdatum blir inaktiverat när ett mätdon med status (A) kalibreras och slutförs, istället kommer en informationsruta om att status (A) inte beräknas.

Rättade fel

 • Det gick att välja funktionen ”Återta utlånat objekt” trots att den inte var utlånad. Nu inaktiveras funktionen istället.
 • Exception kastades om man klickade på rapport utlåning postläge innan en ny utlåning hade sparats. Nu inaktiveras rapportknappen när man väljer att skapa ny utlåning.
 • Vid ny eller kopierad mätdonspost så rensades inte gränssnittet i händelseloggen.
 • Exception kunde under vissa förutsättningar kastas när man skulle välja databasmapp i ett helt nytt system.

System

 • MSVS är uppgraderad till version 15.8.5.
 • Neodynamic Barcode är uppgraderad till Version 11.0.2000.0.

Övrigt

 • Uppdaterade hjälpfiler.

Noteringar

* De nya (A) filtren börjar gälla från det att version 6.0.03 är installerat. Om det finns objekt med Status (A) som har pågående kalibrering så kommer dessa inte att synas i sökfiltret innan de har blivit färdigkalibrerade eller om-sparade med resultat (K).

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.02)


Ny funktionalitet
 • Det går nu att lägga till en ny spårbarhet från en kalibrering.
 • Under inställningsmenyn finns ny funktion för att byta eget lösenord.
 • Sökning på Normal (G,X,?,K,U) är infört som Snabbsökning och på Sökfilter (egna val).
 • Det går nu att välja geografisk plats från enkel utlåning.
 • Knapp för att starta editering av Namn och ID nummer på mätdonsregistret infört.
 • Inputbox för egna sökvägar är inlagt på databasväljaren. Nu går det direkt att lägga in UNC sökvägar till omappade enheter eller till andra nätverks-sökvägar.
 • Importera och exportera registernamn och fältrubriker mellan databaser.

Förbättringar
 • Alla plockfält är nu ändrade så att en editering av dessa kommer att navigera till rätt vald rad i plocklistan. Om plockfältet är tomt så ställer programmet listan på första raden. Om det nyligen har skapats en post och fönstret är öppet så kommer listan att välja den nya posten.
 • Om en kalibreringsrapport har mer text i noteringsfältet än vad som får plats på första sidan så flyttades hela textmassan till en ny sida. Nu används sidbrytning istället.
 • Tre decimaler visas nu på mätområde för mätdonsrapporter (postläge).

Rättade fel
 • Den engelska ”kolla efter uppdateringar” länkar nu till rätt språk.
 • Det gick att bädda in objekt (filer, bilder etc) i noteringsfälten. Dessa objekt sparades i databasen och kunde då växa okontrollerat.

System
 • MSVS är uppdaterat till 15.7.4.
 • SAP Crystal Reports är uppdaterat till 13.0.23.
 • Neodynamic Barcode är uppdaterad till version 10.0.218.508.

Övrigt
 • Kontroll inlagd för framtida uppgraderingar. Klienten kommer inte att kunna startas om databasversionen inte matchar klientversionen.
 • Uppdaterade hjälpfiler.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.01)


Ny funktionalitet
 • Applikationen är fullt översatt och finns nu även som engelsk version. Kräver en separat installation.

Förbättringar
 • (?) Kalibreras denna månad är nu införd som val vid sökfilter (egna val).
 • Dialogen för spara kalibreringar har fått en ”Controlbox” för att kunna stänga med fönsterkryss. Dialogen är även upplåst så det går att justera höjd och bredd.

Rättade fel
 • Systemet gav exception vid stängning med krysset om sökeditorn var öppen.
 • Systemet gav exception vid sparning av en duplicerad mätdonspost om det fanns en grupp som saknade kalibreringsmall.
 • Systemet felade med uppdatering av statuskoder vid start. Det kunde bli fel om annan datumformatering än åååå/mm/dd var vald och mätdon sattes till (X) Ej kalibrerat i tid.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Final release, version 6.0.00)


Ny funktionalitet
 • Nytt alternativ för att spara kalibreringar. Det går nu att spara en kalibrering som sätter nästa kalibreringsdatum till den sista i aktuell månad. Den går även att välja som förval på systemadministrationen.
 • Alla postfönster har fått en snabbsökningsruta.
 • Streckkodskontrollen uppgraderad och ”Trial” är borta.
 • Verktyg för sökning av gjorda kalibreringar med en angiven spårbarhet.

Förbättringar
 • Det går nu att exportera rapporter utan angiven logotyp.

Övrigt
 • Hjälpfilen uppdaterad.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 Prebuild (utgåva 2018-01-15)


Ny funktionalitet
 • Om det finns osparade poster eller kalibreringar när den tidsinställda uppdateringen startar så kommer systemet att spara den aktuella posten eller kalibreringen. En osparad kalibrering får status "(K) Under kalibrering". En ny eller editerad post som saknar tvingande fält kommer att få "[Systemsparad]" som benämning i det tvingande fältet. Systemet rapporterar sen via ett systemmeddelande om vad som har sparats under den inaktiva perioden.
 • Systemet övervakar nätverksanslutningen till databaser som befinner sig på nätverksplatser (ej lokala databaser). Om anslutningen bryts så stängs alla register ned, den automatiska uppdateringen stängs av och databasanslutningen inaktiveras. Användaren måste sen logga in på nytt. Ett meddelande visas med information om nedstängningen. Typiska fall är en bärbar dator som locket stängs på, strömsparläge, nattliga automatiska nedstängningar av nätverk etc.
 • Uppdateraknapp vid databasväljaren. Denna uppdaterar listan med databaser.
 • Exportera rådata utan formatering till Excel, XML och tecken-separerad textfil.
 • Systemstädning. Funktionen tar bort inaktiva orelaterade kalibreringsmallar. Rubriker, instruktioner och spårbarheter.

Förbättringar
 • Ej relevanta exportalternativ är borttagna från Exportera rapport dialogen och PDF sätts som förval.

Rättade fel
 • Artikelregistret bytte inte radnummer om en ny eller förändrad post förändrade sorteringen i listan.
 • Vid kalibreringar där kopplad instruktion inte hade något skrivet i textfältet, utan bara hade en länk till en fil så visades inte alltid rätt information.

System
 • SAP Crystal Reports är uppdaterad till version 13_0_22.
 • MSVS är uppdaterad till version 15.5.3.

Övrigt
 • Modulen ATIVA-Mätdon Mail är uppdaterad till version 2.1 och är nu kompatibel med ATIVA-Mätdon 6.0 Prebuild.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 Prebuild (utgåva 2017-12-08)


Ny funktionalitet
 • Ett meddelande visas om man klickar på stängkrysset. Man får nu chansen att avbryta avstängningen av programmet.
 • Register Person och Artikel har fått kontroll för fleranvändarläge. Det går inte att spara om andra ändrar posten samtidigt. (övriga register har den kontrollen redan). Om krock så kommer den förlorande parten vara tvungen att läsa om registret.
 • Ny knapp för beräkning av "Nästa kalibrering". Denna ändrar datum till den sista i aktuell månad.
 • Hjälpsystem infört. Online och lokalt installerad hjälp.

Förbättringar
 • Det går inte längre att spara en kalibrering med alternativet ”Behåll kalibreringsperiod” om inte Nästa kalibrering blir större än dagens datum. Alternativet försvinner och ”Beräkna från dagens datum” blir automatiskt vald. Om inte Kalibreringsperiod går att använda så visas information om detta vid (!)-bilden.
 • Det går inte att starta eller fortsätta en kalibrering om ett objekts lokala status (per klient) skiljer sig från databasen.


Rättade fel
 • Om en kalibrering togs bort uppdaterades inte "Kalibrerat den" om det fanns fler utförda kalibreringar.
 • Det gick att skriva ut ett kalibreringsprotokoll innan en ny kalibrering hade sparats, kalibreringsrapporten fick då bl.a. fel Unikt kalibreringsID.
 • Om ett mätdon ändrade sorteringsordning på grund av radering av kalibrering så följde inte mätdonslistan med och bytte post.
 • Tomt kalibreringsprotokoll visade negativt Unikt Id efter att ett antal ordinarie kalibreringar hade skett. Formeln i rapport mallen är nu omgjord så oavsett tidigare kalibreringar kommer det inte att visas några värden i Unikt ID.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 Prebuild (utgåva 2017-11-13)


Ny funktionalitet
 • Komplett installationsprogram.
 • Menyn ”Kolla efter uppdateringar” länkar nu till en Versions-historik-sida.
 • Rapport ”Tomt kalibreringsprotokoll”.
 • Nya start-ikoner.

Förbättringar
 • Om man har kalibreringshistoriken öppen och byter mätdonspost så kommer den första raden att markeras på kalibreringar.
 • Filter är omdöpt till Sökfilter.
 • När man väljer att öppna en mätdonspost så hamnade fokus på fältet benämning. Nu hamnar fokus på fliken Mätdon. Det fanns en risk att man kunde radera benämningsfältets innehåll om man inte var uppmärksam.

Tillbaka till produktsidan
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer